Πολιτική Απορρήτου

Εισαγωγή
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εκδίδεται από την Bike Alert Hellas ΕΠΕ. Σεβόμαστε το προσωπικό σας απόρρητο και εκτιμούμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που μας παρέχετε. Δεσμευόμαστε να συμμορφωνόμαστε με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων και απορρήτου.

Η αφοσίωση μας στην ιδιωτική ζωή
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου παρέχει πληροφορίες για το πώς η Bike Alert Hellas ΕΠΕ επεξεργάζεται προσωπικά στοιχεία μέσω της ιστοσελίδας της, www.bikealert.gr. Εάν υποβάλετε προσωπικά στοιχεία μέσω της ιστοσελίδας μας ή με άλλα μέσα, θα τα συλλέξουμε, χρησιμοποιήσουμε και αποκαλύψουμε με τρόπο συμβατό με τους νόμους κάθε χώρας στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Σκοπός αυτής της πολιτικής είναι να σας δώσουμε την δυνατότητα να κατανοήσετε πώς το κάνουμε και να σας βοηθήσουμε στην λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων όταν μας παρέχετε προσωπικά στοιχεία. Πριν μας παράσχετε προσωπικά στοιχεία  θα χρειαστεί να διαβάσετε προσεχτικά την συγκεκριμένη πολιτική, να την επιβεβαιώσετε και να δώσετε την συγκατάθεση σας στην χρήση των πληροφοριών σας σύμφωνα με αύτη την πολιτική. Χρησιμοποιώντας τις ιστοσελίδες μας, θα δηλώσετε την συνεχή συμφωνία σας σε αυτή την πολιτική και τη συγκατάθεση σας για την συλλογή και την χρήση των πληροφοριών σας, όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική. Σε ορισμένες χώρες, δεν θα συλλέξουμε προσωπικά στοιχεία σας, εκτός εάν έχετε συγκεκριμένα συμφωνήσει ώστε να το πράξουμε (για παράδειγμα μέσω της αποδοχής της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου ή μέσω ηλεκτρονικού κουτιού επιλογής ή άλλων παρόμοιών μέτρων, όπως απαιτείται από την τοπική προστασία της ιδιωτικής ζωής και των νόμων προστασίας δεδομένων).

Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε όρο σε αυτή την πολιτική, παρακαλούμε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας και να μας ενημερώσετε για τις ανησυχίες σας. Δεν χρειάζεται να παρέχεται τα προσωπικά σας στοιχεία σε εμάς,  αλλά εάν το δεν το κάνετε μπορεί να υπάρξουν περιορισμοί στις υπηρεσίες που μπορούμε να σας προσφέρουμε μέσα από την ιστοσελίδα μας.

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε
Εάν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, μπορούμε να συλλέξουμε και να καταγράψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία (τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την διεύθυνση αλληλογραφίας, τους αριθμούς τηλεφώνου κτλ.) με πολλούς τρόπους:

Πληροφορίες που μπορεί να μας παρέχετε όταν ολοκληρώσετε την συμπλήρωση στοιχείων σε online φόρμα ή εγγραφή μέσω της ιστοσελίδας μας.

  • Πληροφορίες που μπορεί να παρέχετε εάν επικοινωνήσετε μαζί μας με ερώτημα σχετικά με πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας, να αναφέρετε κάποιο πρόβλημα ή να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με οποιοδήποτε θέμα.

  • Πληροφορίες που μπορεί να παρέχετε κατά την εγγραφή σας σε πληροφορίες ή υπηρεσίες.

  • Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίον περιηγείστε στην ιστοσελίδα αλλά και μέσα σε αυτήν καθώς και στους πόρους στους οποίους έχετε πρόσβαση.

  • Πληροφορίες που μπορεί να παρέχεται με την διατήρηση εμπορικού λογαριασμού με την Bike Alert Hellas  ΕΠΕ και με την χρήση της ιστοσελίδας για την τοποθέτηση παραγγελιών.

Χρήση των πληροφοριών
Η Bike Alert Hellas ΕΠΕ θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία με τρόπους που είναι συμβατοί με τους σκοπούς για τους οποίους παρέχονται ή συλλέγονται. Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία:

  • Για δικούς μας εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης για παράδειγμα την διαδικασία βελτίωσης της ιστοσελίδας και των λειτουργειών μας.

  • παραγγελιών ή αιτήσεων.

  • Για διοικητικούς σκοπούς.

  • Για την συμμόρφωση με οποιοδήποτε νόμο η δικαστική απόφαση.

Μπορούμε να μοιραστούμε μη προσωπικά συγκεντρωτικά (ομαδικά)  στατιστικά  δεδομένα σχετικά με τα πρότυπα επισκεψιμότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας με συνεργάτες ή τρίτους. Ωστόσο δεν πωλούμε ούτε μοιραζόμαστε καμία πληροφορία σχετικά με μεμονωμένους χρήστες.

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με οποιεσδήποτε σχετικές υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, όπου έχουμε την άδεια σας για να προβούμε σε αυτό.

Αποκάλυψη Δεδομένων
Μπορεί να χρειαστεί να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στους προμηθευτές μας, τους αντιπροσώπους και τρίτους όπου, για παράδειγμα, αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση παραγγελιών ή απαιτήσεων ή για την τήρηση άλλων υποχρεώσεων μας. Αυτά τα τρίτα μέρη μπορεί να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σας για σκοπούς εκτέλεσης ή διευκόλυνσης των υπηρεσιών μας. Σε περίπτωση που αποκαλύπτονται προσωπικά δεδομένα εκτός της Bike Alert Hellas ΕΠΕ, θα θέσουμε όπου είναι απαραίτητο κατάλληλους περιορισμούς στην δυνατότητα των τρίτων μερών να χρησιμοποιούν και να αποκαλύπτουν τα προσωπικά δεδομένα και θα απαιτείται από αυτά τα τρίτα μέρη να τηρούν παρόμοιους κανόνες προστασίας δεδομένων όπως η Bike Alert Hellas ΕΠΕ.

Μεταφορά Δεδομένων
Καθώς λειτουργούμε μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου εταιρικών γραφείων, μπορεί να χρειαστεί να μεταφερθούν τα προσωπικά σας στοιχεία σε χώρα εκτός της χώρας στην οποία συλλέχθηκαν αρχικά ή ακόμα εκτός της χώρας διαμονής ή ιθαγένειας σας.

Επειδή οι νόμοι περί προστασίας του απορρήτου σε άλλες χώρες, μπορεί να μην είναι ισοδύναμοι με αυτούς της χώρας καταγωγής σας, κάνουμε μόνο ρυθμίσεις για την μεταφορά δεδομένων στο εξωτερικό, όπου είμαστε πεπεισμένοι ότι υπάρχουν επαρκή επίπεδα προστασίας, τα οποία είναι σε θέση να προστατεύσουν οποιαδήποτε πληροφορία έχει δοθεί σε αυτή την χώρα ή ότι ο πάροχος της υπηρεσίας ενεργεί πάντα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί απορρήτου. Όπου απαιτείται, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, θα λάβουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που διακινούνται σε άλλες χώρες θα λάβουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας με αυτό που παρέχεται στην χώρα σας.

Μπορεί ανά μη τακτά χρονικά διαστήματα να υποχρεούμαστε να αποκαλύπτουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς σε φορείς επιβολής του νόμου, οργανισμούς ή τρίτους, σύμφωνα με νόμιμη απαίτηση ή δικαστική απόφαση. Λειτουργούμε υπεύθυνα και λαμβάνουμε υπόψιν μας τα συμφέροντα σας όταν απαντάμε σε τέτοιου είδους αιτήματα

Ασφάλεια
Θα λάβουμε εύλογες προφυλάξεις για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που έχουμε στην κατοχή μας από απώλεια, κατάχρηση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση και καταστροφή. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι οι επικοινωνίες μέσω του Διαδικτύου δεν είναι ασφαλείς και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις που προκύπτουν από καταστάσεις εκτός εύλογου ελέγχου.

Διατηρώντας τα αρχεία σας
Η Bike Alert Hellas ΕΠΕ διατηρεί αρχεία για όσο χρονικό διάστημα αναμένουμε ότι είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών μας, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες νομικές, φορολογικές και λογιστικές απαιτήσεις. Όπου οι πληροφορίες σας δεν είναι πλέον απαραίτητες, θα διασφαλίσουμε ότι θα διαγράφονται με ασφαλή τρόπο.

Cookies & Συγκατάθεση
Cookie είναι ένα κομμάτι κειμένου που απαιτεί άδεια για να τοποθετηθεί στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Μόλις συμφωνήσετε (ή ο browser συμφωνεί αυτόματα εάν τον έχετε ρυθμίσει κατά αυτόν τον τρόπο), το πρόγραμμα περιήγησης προσθέτει αυτό το κείμενο σε ένα μικρό αρχείο. Το cookie βοηθάει στην ανάλυση της επισκεψιμότητας ιστοσελίδας ή επιτρέπει στους φορείς εκμετάλλευσης ιστοσελίδων να γνωρίζουν πότε επισκέπτεστε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα ποιες ιστοσελίδες επισκέπτονται οι επισκέπτες συχνότερα και εάν λαμβάνουν μνήματα σφάλματος από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη.   Τα cookies που χρησιμοποιούνται σε αυτή την ιστοσελίδα καθορίζονται είτε από Bike Alert Hellas ΕΠΕ , είτε από τρίτους συνεργάτες της.

Κάποια από τα cookies που χρησιμοποιούνται είναι "session cookies", τα οποία παραμένουν στην θέση τους μόνο για την διάρκεια της επίσκεψης σας στην ιστοσελίδα μας και διαγράφονται στο τέλος της περιόδου περιήγησης σας.  Άλλα είναι "persistent cookies", τα οποία παραμένουν στην συσκευή σας για μια χρονική περίοδο από την στιγμή που φύγατε από την ιστοσελίδα. 

Τα Cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:

1. Αυστηρά Απαραίτητα Cookies.
Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να μπορέσετε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες της. Εάν καταργήσετε ή απενεργοποιήσετε αυτά τα Cookies, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας ή να επωφεληθείτε από όλες τις δυνατότητες ασφαλείας.

2. Απόδοσης
Τα Cookies Απόδοσης συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίον οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας. Επιτρέπουν σε εμάς να αναγνωρίσουμε και να μετρήσουμε τον αριθμό των επισκεπτών και να δούμε πώς οι επισκέπτες κινούνται μέσα στην ιστοσελίδα μας, παράδειγμα , η ανάλυση του πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και να καταγράψουν πιθανά λάθη που μπορεί να προκύψουν.

Τα Cookies Απόδοσης δεν καταγράφουν καμία πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει στην αναγνώριση σας. 

3. Cookies Λειτουργικότητας
Αυτά τα Cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών ή για να θυμούνται τις επιλογές σας, ώστε να μπορούμε να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο μας για εσάς  (για παράδειγμα, η γλώσσα η περιοχή που έχετε επιλέξει). Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να προσαρμόσουμε την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας και για να ικανοποιήσουμε τις προτιμήσεις σας που αναφέρονται στην διάταξη του κείμενου, το μέγεθός του κτλ.

Μπορείτε να διαχειριστείτε αυτά τα Cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης σας (browser), ωστόσο ενδέχεται να μην μπορούμε να σας προσφέρουμε ορισμένες υπηρεσίες που έχετε επιλέξει.

4. Στόχευσης
Αυτά τα Cookies καταγράφουν το γεγονός ότι επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένων των ιστοσελίδων στις οποίες είχατε πρόσβαση και ποιους συνδέσμους (links) ακολουθήσατε. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να κάνουμε την ιστοσελίδα μας σχετική με τα ενδιαφέροντα σας.

Λάβετε υπόψιν σας ότι οποιαδήποτε άμεση επικοινωνία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τυχόν προτιμήσεις που έχετε παράσχει σχετικά  με την παραλαβή επικοινωνίας άμεσου (direct) marketing.

Μπορείτε να διαχειριστείτε αυτά τα Cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης σας, ωστόσο, εάν τα αποκλείσετε, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε ορισμένες λειτουργίες εντός της ιστοσελίδας.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης έχουν ενεργοποιημένα τα cookies προεπιλεγμένα, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies, οι οποίες συνήθως βρίσκονται στο menu 'options' ή 'preferences' του προγράμματος περιήγησης.

Μπορείτε να αποκλείσετε τυχόν cookies από οποιαδήποτε ιστοσελίδα ενεργοποιώντας την λειτουργία του προγράμματος περιήγησης  η οποία σας επιτρέπει να αρνηθείτε την ρύθμιση ορισμένων ή όλων των cookies. Ωστόσο, εάν αποκλείσετε όλα τα cookies μπορεί να μη έχετε την δυνατότητα πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας ή μέρος αυτής. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης σας για να διαγράψετε τα cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης cookies στο πρόγραμμα περιήγησης σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  www.allaboutcookies.org.

Σύνδεσμοι  σε/από άλλους ιστότοπους
Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες που λειτουργούν από τρίτους. Επίσης άλλες ιστοσελίδες μπορεί να αναφέρονται ή να συνδέονται με την ιστοσελίδα μας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των άλλων ιστοσελίδων. 

Πολιτική Αλλάγων
Η Bike Alert Hellas ΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει την συγκεκριμένη πολιτική ανά χρονικά διαστήματα.  Για αυτό σας προτρέπουμε να την ελέγχετε περιοδικά. Η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας μας μετά την δημοσίευση τυχών αλλαγών σε αυτή, θα υποδηλώνει την αποδοχή σας.